Freivalds. Prognozirovanie i predel'nyi sintez e ektivno perechislimykh klassov funktsii (prediction and limit synthesis of e ectively enumerable classes of functions (1974)

by J M Barzdin, R V
Venue:Latvian State University