Lower bounds for increasing complexity of derivations after cut elimination (1979)

by V P Orevkov
Venue:Zapiski Nauchnykh Seminarov Leningradskogo Otdeleniya Matematicheskogo Instituta 88