Lower bounds for increasing complexity of derivations after cut elimination. Zapiski Nauchnykh Seminarov Leningradskogo (1979)

by V P Orevkov