T.E.Kurtz: Basic Programming (1971)

by J G Kemeny