Hilbert’s tenth problem (1993)

by Yu V Matiyasevich