Some New Aspects of Coagulation Theory (1978)

by A Lushnikov
Venue:Izv. Akad. Nauk SSSR, Ser. Fiz. Atmosfer. I Okeana