Finding Collisions in the Full SHA-1 (2005)

by Xiaoyun Wang, Yiqun Lisa Yin, Hongbo Yu
Venue:CRYPTO, volume 3621 of LNCS