Weighted finite population sampling to maximize entropy (1994)

by Xiang-Hui Chen, Arthur P Dempster, Jun S Liu
Venue:Biometrika