Efficient Maintenance of Materialized Top-k Views (2003)

by Ke Yi, Hai Yu, Jun Yang, Gangqiang Xia, Yuguo Chen
Venue:In ICDE