K voprosu o zhanrovo-stilevoy obuslovlennosti sintaksicheskoy struktury frazy (1974)

by I I Menshikov
Venue:In Voprosu statisticheskoy stilistiki. Golovin et al. (eds.) and Stylistic Variation 5 1974. Kiev: Naukova dumka; Akademia Nauk Ukrainskoy SSR