The Type System of Aldor (1999)

by Erik Poll, Simon Thompson