Newton-type minimization via the lanczos method (1984)

by S G Nash
Venue:SIAM Journal on Numerical Analysis