Generalized Weyl algebras and their representations. Algebra i Analiz (1992)

by V V Bavula