Verifying the correctness of AADL modules using model checking (1990)

by B Josko
Venue:In J.W. de Bakker, W.P. de Roever & G. Rozenberg (eds): Proceedings REX-Workshop on