On the field of combinatory analysis, Izv (1962)

by V Goncharov
Venue:Akad. Nauk SSSR Ser. Mat