Adaptive Control of Dynamical Systems (1981)

by V Fomin, A Fradkov, V Yakubovich