A Study of Nonmonotonic Reasoning (1991)

by Fangzhen Lin