Combining one-class classifiers (2001)

by David M J Tax, Robert P W Duin