Building class-based language models with contextual statistics (1998)

by Shuanghu Bai, Haizhou Li, Zhiwei Lin, Baosheng Yuan