Mining frequent patterns without candidate generation (2000)

by Jiawei Han, Jian Pei, Yiwen Yin
Venue:In SIGMOD