The Clar formula of hexagonal polyhexes (1995)

by H Zhang
Venue:J. Xinjiang Univ. (natural science