categories and databases, Handbook of algebra, v.2 (1999)

by B I Plotkin, Algebra