Clustering Product Features for Opinion Mining (2011)

by Zhongwu Zhai, Bing Liu, Hua Xu, Peifa Jia
Venue:WSDM’11, February 9–12, 2011, Hong Kong, China. Copyright 2011 ACM