Preimages for Step-Reduced SHA-2 (2009)

by Kazumaro Aoki, Jian Guo, Krystian Matusiewicz, Yu Sasaki, Lei Wang
Venue:In Matsui [33