Average-Case Analysis of Algorithms on Sequences, Discrete Mathematics and Optimization (2001)

by W Szpankowski