Average-Case Analysis of Algorithms on Sequences (2001)

by W SZPANKOWSKI