A Visual Attention Model for Adapting Images on Small Displays. Multimedia Systems (2003)

by Li-Qun Chen, Xing Xie, Xin Fan, Wei-Ying Ma, Hong-Jiang Zhang, He-Qin Zhou