Understanding tables on the web (2012)

by Jingjing Wang, Haixun Wang, Zhongyuan Wang, Kenny Zhu
Venue:In International Conference on Conceptual Modeling