Quality-driven volcanic earthquake detection using wireless sensor networks (2010)

by Rui Tan, Guoliang Xing, Jinzhu Chen, Wen-Zhan Song, Renjie Huang
Venue:RTSS