Defensive forecasting (2005)

by Vladimir Vovk, Akimichi Takemura, Glenn Shafer