An animatable operational semantics of the Verilog Hardware Description Language (0)

by J P Bowen, He Jifeng, Xu Qiwen
Venue:In Shaoying Liu et al