translations Polarisierte Untertypen höherer Ordnung Der Technischen Fakultät der Universität Erlangen-Nürnberg zur Erlangung des Grades D (0)

by Part German
Venue:Wan87a] [Wan88] [Wan87b] [Car88a] [Wan91] [CM91] [Rém89] [Rém92] [HP91] [Car92] [Wan94] [Aba94] [JM93] [Hen94] [GJ96] [Zwa96