Cross-lingual latent topic extraction (2010)

by Duo Zhang, Qiaozhu Mei, ChengXiang Zhai
Venue:In Proceedings of ACL’10