Product feature categorization with multilevel latent semantic association (2009)

by Honglei Guo, Huijia Zhu, Zhili Guo, Xiaoxun Zhang, Zhong Su
Venue:In Proceedings of CIKM