Lou,“Ensuring data storage security in cloud computing (2009)

by C Wang, Q Wang, K Ren, W
Venue:in Proc. of IWQoS’09