Ensuring data storage security in cloud computing (2009)

by C Wang, Q Wang, K Ren, W Lou
Venue:In Proc. of IWQoS