The dual bandwidth problem for graphs (0)

by Lin Yixun, Yuan JinJiang