The dual bandwidth problem for graphs (0)

by L Yixun, Y Jinjiang
Venue:Journal of Zhengzhou University (Natural Science